Informacje o projekcie

Projekt zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w powiecie radzyńskim, w gm. Ulan-Majorat, Teren projektu obejmuje 20 miejscowości w Gminie Ulan-Majorat. Zakres projektu zakłada instalację 360 szt. zestawów kolektorów słonecznych i 19 kotłów na pellet w obiektach prywatnych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,81MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line.
Łączna liczba mieszkańców Gminy Ulan-Majorat korzystających z efektów realizacji projektu wyniesie ok.1300 osób w 369 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości – 5 lat własnością Gminy Ulan-Majorat, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina Ulan-Majorat podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie Gminy Ulan-Majorat
Cele szczegółowe:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy – 379 szt. o łącznej mocy 1,81MW w 2018r., produkcja 1465,09 MWht w 2019r.
CEL 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększ. udziału energii ze źródeł odnawialnych – 1113,06 t ekwiwalentu CO2 / rok od 2019r.
CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE – 379 instalacji od 2018 r. Teren gminy Ulan-Majorat objęty jest „Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. Zgodnie z nim na terenie gm. Ulan-Majorat nie stwierdzono przekroczeń.
Projekt będzie realizowany na terenie powiatu radzyńskiego, na terenie gminy Ulan-Majorat. Projektem zostaną objęte następujące miejscowości gminy: Domaszewnica, Gąsiory, Kępki, Klębów, Kolonia Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Paskudy, Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów, Stok, Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan-Majorat, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański, Żyłki.

W jego ramach zostanie zainstalowane: 360 szt. Instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c.w.u. oraz 19 szt. pieców na biomasę. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i przyczyni się do ich realizacji, w tym cel głównego zakładającego: podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej.

Projekt obejmuje tworzenie nowych instalacji do produkcji energii cieplnej ze słońca w związku z tym nastąpi wparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w szczególności w sektorze mieszkaniowym oraz zastępowanie istniejącej produkcji energii z wyczerpywalnych zasobów kopalnych produkcją energii ze źródeł alternatywnych.

Projekt ma kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostaw energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Inwestycja, obok korzyści społecznych i gospodarczych, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego regionu oraz będzie wpływać na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu.